Historia 7 – podręcznik wydany przez GWO

Podręcznik “Historia 7” napisany przez Tomasza Małkowskiego ukazał się nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Zakres wiedzy historycznej zawartej w książce obejmuje okres od początku XIX wieku do momentu wybuchu II wojny światowej. Treść książki została podzielona na kilka rozdziałów.

Jakie rozdziały wyodrębniono w podręczniku?

  • Europa i ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
  • Świat w II połowie XIX wieku
  • I wojna światowa
  • Świat w dwudziestoleciu międzywojennym
  • II Rzeczpospolita – formowanie państwa
  • II Rzeczpospolita – sukcesy i niepowodzenia
  • Ku wojnie

Każdy z tych rozdziałów składa się z kilku jednostek lekcyjnych. Ich tematy zostały wymienione na stronach tytułowych poszczególnych rozdziałów.

Jak zbudowana jest jednostka lekcyjna?

Podręcznik do historii klasa 7 (skuteczna nauka) zbudowany został według konkretnego schematu. W każdej lekcji przed tekstem właściwym na osi czasu zaznaczone zostało wydarzenie historyczne, o którym będzie mowa. Na marginesie tekstu odautorskiego umieszczono wyjaśnienia pojęć oraz ciekawostki. Tekstowi towarzyszą ilustracje i zdjęcia, pobudzające wyobraźnię ucznia i ułatwiające zapamiętanie konkretnych treści. Pod tekstem znajdują się polecenia pozwalające skontrolować stopień zrozumienia materiału. W większości jednostek lekcyjnych znajdują się mapy historyczne ukazujące granice państw w danym okresie, przemieszczanie się wojsk podczas wojen itd. Wszystkie mapy opatrzone zostały legendą. Często na marginesach pojawiają się cytaty z materiałów źródłowych oraz polecenia do tekstów źródłowych. Na zakończenie każdej jednostki autorzy umieścili zadania kontrolne “Pytania i polecenia” a także tabelkę zatytułowaną “To, co najważniejsze”. Zebrano w niej najistotniejsze, konieczne do zapamiętania treści z danej lekcji. Całość jest bogato ilustrowana, pojawiają się m.in. portrety wybitnych postaci historycznych, fotografie scen bitewnych. Graficzna wizualizacja informacji zawartych w podręczniku oparzona została hasłem “Infografika” i pojawia się w zdecydowanej większości jednostek lekcyjnych.

Podręcznik spełnia kryteria obowiązującej podstawy programowej.